ÇEVRE KORUMA

Kuruluşumuz ürünlerimizin çevre etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını, idame ettirilmesini, kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını kabul ve taahhüt etmiştir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NE UYUM

Uluslararası kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olan iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçları önem arz etmektedir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, iklim değişikliği kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak ve buna yönelik tedbirler almak, risk faktörlerini yönetmek iklim değişikliğine uyum politikalarının ülke politikaları ile bütünleştirilmesine bağlıdır. Bu çerçevede, iklim hassasiyetinin ve kırılganlıkların analiz edilmesi, iklim değişikliğinin ekosistemler ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, kuraklık ve çölleşmenin doğal denge üzerindeki etkilerinin tespiti, ormancılık, tarım ve hayvancılık, sağlık, turizm, enerji, sanayi, altyapı ve inşaat, ulaştırma sektörlerinin günümüzdeki görünümü ve gelecekte iklim değişikliğine uyum politikaları ile entegre edilmesi bu komisyon çalışmalarının ana çerçevesini teşkil etmektedir. Bu kapsamda bahsi geçen konularda mevcut durum analizi yapmak ve sorun alanlarını tespit ederek üretilen mevzuat, politika ve eylem önerileriyle İklim Kanunu'na ve güncellenecek ulusal katkı beyanına girdi sağlamak amaçlanmaktadır

SERA GAZI AZALTIM

Günümüzde uluslararası gündemin en önemli konularından biri olan iklim değişikliği, çok boyutlu bir sorundur ve olumsuz etkileri ülke sınırlarını aşan niteliktedir. Bu nedenle küresel çapta önemli ekolojik, ekonomik ve sosyal sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Sürdürülemez üretim ve tüketim alışkanlıklarımız nedeniyle iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltılması; acil ve etkili önlemlerin alınması zorunluluğu tüm ülkeler için en önemli çevre politikası gündemi haline gelmiştir. Ülkemizin açıkladığı 2053 yılı için Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda; tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak kapsayıcı bir bakış açısı ile sera gazı azaltım politikalarımızı belirlemek, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hamlesini başlatmak ve sürdürülebilir, çevreye duyarlı büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. İklim değişikliği ile mücadelenin azaltım, uyum, finans, teknoloji, işbirliği gibi birçok farklı boyutu bulunmaktadır. Fakat iklim değişikliğini önlemek adına küresel ısınmanın 1,5 °C' lik sınırlandırılması konusunda en kritik başlık "Sera Gazı Azaltımı" olarak kabul edilmektedir. Gerekli emisyon azaltımının sağlanabilmesi birçok sektörde önemli dönüşüm faaliyetleri gerekmektedir. 2021 yılında, Öztabak Kalıp Makina A.Ş. olarak Sera Gazı Envanter raporu hazırlanmıştır.
Öztabak, küresel ısınmayı "1,5°C'nin altında" tutma senaryosuna uygun olarak sera gazı emisyon envanterlerini belirlemiş, doğrudan ve dolaylı emisyonlarını envanter raporunda belirtmiştir. Belirlenen doğrudan ve dolaylı emisyonlar baz yılı olarak seçilen 2021 yılında hesaplanarak bu rapor da emisyon miktarları belirlenmiştir. Ancak henüz akredite olmuş bir firma tarafından doğrulama yapılmadığı için emisyon miktarları kamuoyu ile paylaşılamamaktadır. Öztabak, küresel ısınmayı "1,5°C'nin altında" tutma senaryosuna uygun olarak sera gazı hedeflerini belirlemiştir ve 2030 yılına kadar emisyonlarını %20 azaltmayı hedeflemektedir.

SERA GAZI EMİSYONUNU AZALTMAYA YÖNELİK BAŞLICA ÖNLEMLER

•Yakıt Tüketimini Azaltma Bireysel araç kullanımını sınırlandırma
•Alternatif Yakıt Tercihi Elektrik
•Yaşam Döngüsü Analizleri
•Yakıt Tasarrufuna Yönelik Tasarımlar
•Sürdürülebilir Yol Yapımı
•Araç Teknolojisi Geliştirme
•Trafik Yönetim Sistemleri
•Akıllı Ulaşım Sistemleri
•İdari Yaptırımlar
•Hareketliliği Azaltma

ÖZTABAK KALIP MAKİNA A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRİK YAKLAŞIMIMIZ

Firmamızdaki atık yönetimi ve enerji kullanımları üzerinde çalışmalar yaparak Tep değerlerini minimum seviyeye düşürmek için çalışıyoruz.


1992 yılında düzenlenen "Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı", sürdürülebilir kalkınma kavramının hükümetler arası gündemdeki ağırlığı açısından yeni bir dönemin başlangıcına işaret etmişti. Eylül 2000'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesinde ise yoksullukla mücadele, cinsiyet eşitliği, çevresel sürdürülebilirlik ve eğitime erişimin sağlanması için 2015 yılına kadar yerine getirilecek sayısal hedefleri içeren Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) kabul edildi. Yapılan değerlendirmeler, aşırı yoksulluk ve açlığın azaltılması, herkesin temel eğitim almasının sağlanması, çocuk ölümlerinin azaltılması gibi konularda ilerleme sağlanırken, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele ile çevresel bozulma gibi konularda yeterli ilerleme sağlanamadığını, toplumların en fakir ve en kırılgan kesimlerinin ilerlemenin dışında kaldığını ortaya koydu. Binyıl Kalkınma Hedefleri, yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi için bir sıçrama tahtası olurken, 2016 yılından itibaren yerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) bıraktı.
Eylül 2015'te BM üyesi tüm ülkelerce kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin üç temel amacı bulunmaktadır:
Aşırı yoksulluğu sona erdirmek,
Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele,
İklim değişikliğini önleme ve uyum.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, evrensel bir karakter sergiler, uygulama araçları üzerinde yoğunlaşır, kapsayıcılığı temel alan yaklaşımı ve daha geniş kapsamlı olmasıyla yoksulluğun temelinde yatan nedenlere odaklanır.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kısaca "Küresel Hedefler" olarak da adlandırılmaktadır. Bu "17 Küresel Hedef" aşağıdaki gibidir: